Organizing Committee

Chair:

 
Yu Yang Jiang,Tsinghua University

Lei Liu,  Tsinghua University
 

Members:

 
Propaganda group:  Nan Sun

Guest group: Chunyan Tan

Sponsor group:  XinMin Zhang

Information group: Ying Tan

Finance group: Ma Li